[CNV] Thông tin về cách xóa các trang của cây nhị phân, phần thưởng điểm kết xuất và phần thưởng không sử dụng