Coineal sẽ hủy niêm yết FIL vào ngày 10 tháng 12 năm 2021