Thông báo về việc niêm yết mã thông báo vào ngày 2 tháng 10 năm 2021