Thông báo về việc mã thông báo bị hủy niêm yết vào ngày 2 tháng 9 năm 2021