Coineal Ngừng bán Kế hoạch khai thác CNV để đáp ứng với Hệ sinh thái mới