BTE, DANE, CICO, FANC, ESS và SVK Farming trên Coineal Launchpool vào ngày 20 tháng 8 năm 2021