Thông báo về việc mã thông báo bị hủy bỏ vào ngày 19 tháng 8 năm 2021