BTE, DANE, CICO, FANC, ESS và SVK sẽ được niêm yết trên CNV Trading Zone vào ngày 13 tháng 8 năm 2021