XRI (XRoad) Farming trên Coineal Launchpool vào ngày 26 tháng 7 năm 2021