eGI (eGame) Làm ruộng trên Coineal Launchpool vào ngày 15 tháng 7 năm 2021