Thông báo thay đổi chính sách liên quan đến việc áp dụng phí rút tiền