Thông báo về việc mở chức năng mua CNV Hashrate với CNV