[Cập nhật dự án] Thay đổi thông tin bởi Nhóm dự án ETHV