Coineal sẽ liệt kê MIKS (MIKS COIN) vào ngày 29 tháng 2 năm 2020