MIKS (MIKS COIN) Bán trước trên Launchpad Coineal vào ngày 17 tháng 2