Thông báo huỷ bỏ niêm yết một số token vào ngày 8 tháng 10 năm 2019