Coineal sẽ list CXC (CAPITAL X CELL) vào ngày 30 tháng 8 năm 2019