Coineal sẽ list TEP (Tepleton) vào ngày 6 tháng 9 năm 2019