ALB (Allbebet) Presale trên Launchpad Coineal vào ngày 26 tháng 8