Coineal sẽ list ADK (Aidos Kuneen) vào ngày 15 tháng 8 năm 2019