Coineal sẽ liệt kê Binance Coin và hỗ trợ hệ sinh thái Binance