Làm cách nào để kiểm tra trạng thái giao dịch trên blockchain Ethereum (bao gồm các dự án ERC20)?