Coineal sẽ list BOK (Blockium) vào ngày 11 tháng 7 năm 2019