BRST (Brave Sound Token) Presale trên Coineal Launchpad vào ngày 28 tháng 6 năm 2019