Coineal sẽ list DPH ( Digipharm token) vào ngày 24 tháng 6 năm 2019