Coineal sẽ List VC (Vecap token) vào ngày 20 tháng 6 năm 2019