Coineal sẽ list PDATA vào ngày 24 tháng 6 năm 2019