CYBR Presale trên Launchpad Coineal vào ngày 23 tháng 6 năm 2019