Kế hoạch mua lại và đốt 242.709 NEAL vào ngày 3 tháng 5