DPH (Digipharm Token) Presale trên Launchpad Coineal vào ngày 29 tháng 5 năm 2019