VC (Vecap token) Presale trên Launchpad Coineal vào ngày 6 tháng 6 năm 2019