GEC (GECOIN) Presale trên Launcheal Coineal vào ngày 1 tháng 7 năm 2019