Coineal sẽ list NVL (Nevula) vào ngày 9 tháng 5 năm 2019