BOK (Blockium) Presale trên Coineal Launchpad vào ngày 24 tháng 6 năm 2019