SSX mở bán Presale trên Coineal Launchpad vào ngày 15 tháng 5