GTH (Gath3r) Presale trên Coineal Launchpad vào ngày 27 tháng 5 năm 2019