Thông báo hủy niêm yết mã thông báo vào ngày 15 tháng 4 năm 2021