[Tiếp thị CNV] Thông tin về thù lao nhị phân và lịch thanh toán