Thông báo về việc mã thông báo bị niêm yết vào ngày 14 tháng 12 năm 2020